هرم مازلو

روژان داودی

مازلو نیازهای اساسی انسان را در یک هرم جای داده، که دارای 5 طبقه می باشد. طبقات پایین‌تر هرم نیازهای حیاتی‌تر و ساده‌تر و طبقات بالاتر نیازهای پیچیده‌تر ولی کمتر حیاتی را نشان می‌دهند. نیازهای طبقه‌های بالاتر فقط وقتی مورد توجه فرد قرار می‌گیرند که نیازهای طبقه‌های پایین‌تر برطرف شده باشند.

1- نیاز فیزیولوژیک

این سطح نیاز هرم مازلو شامل اساسی ترین نیاز های بیولوژیک انسان می شود که شامل هوا، غذا، آب، سرپناه و خواب است.

2-نیاز به امنیت

هنگامی که نیازهای فیزیولوژیکی یک فرد ارضا شد، نیاز به امنیت و ایمنی برجسته می شود، مردم می خواهند نظم، قابلیت پیش بینی و داشتن کنترل را در زندگی خود تجربه کنند.

3- نیاز به عشق و تعلق خاطر

سطح سوم هرم نیاز های مازلو نیاز به تعامل انسانی و دوست داشته شدن است، مثل روابط دوستی یا خانوادگی، هم با خانواده بیولوژیکی (والدین، خواهر و برادر، فرزندان) و هم خانواده منتخب (همسر و شریک زندگی).

4- نیاز به عزت نفس

نیاز به اعتماد به نفس، اعتماد به توانمندی های خود و احترام به خود و احساس ارزشمند بودن تعریف می­شود.

5- نیاز به خودشکوفایی

بالاترین سطح هرم نیاز های مازلو سطح خودشکوفایی است که به تحقق توانایی های بالقوه، خودشکوفایی، جستجوی رشد شخصی و اوج تجربه اشاره دارد. مازلو این سطح را به عنوان میل به انجام هر چیزی که می تواند، برای تبدیل شدن به بیشترین چیزی که می تواند باشد، توصیف می کند.

طبق نظریه هرم مازلو با این که همه افراد قابلیت رسیدن به مرحله خودشکوفایی را دارند، اما معمولا به آن نرسیده و تنها تعداد افراد کمی این را تجربه می کنند.