مدل های اقتصادی و شیوه مدیریت آن ها

برای واحدهای که در حوزه بیزنس و سرمایه گذاری فعال هستند سه مدل کلی اقتصادی تعریف شده است. مدل کلبه ای، مدل ترنسپرنت (شفاف) و مدل غاری؛

در مدل کلبه ای که از کلبه های شکار الهام گرفته شده است، به مانند این است که گروه داخل یک کلبه قرار دارند و از طریق روزنه های موجود وضعیت محیط خارجی را بررسی کرده و تحت نظر دارند. در این مدل یک یا چند نفر مسئول شناسایی فرصت ها هستند و زمانی که موقعیت مناسب شکار شناسایی شود باید آماده خروج شده و اقدام صورت گیرد. این مدل می بایست بر این اساس هماهنگ گردد که سیستم فوق العاده دقیقی برای اجرای فعالیت کلیه کارمندان وجود داشته باشد و مدیر باید به نحوی دوراندیشی نماید که شرکت آمادگی عملیات پرش و مراحل بعد از آن را در حداقل زمان، داشته باشند؛ بدین صورت که گروه و سیستم کاری در حالی که مشغول امور جاری هستند، هر لحظه آمادگی پرش را داشته باشند.

در مدل های شفاف ماهیت فعالیت های اقتصادی گروه از بیرون کاملا قابل رویت است و فعالیت های این گروه ها به طور کامل می تواند رصد شد و اقدامات توسط گروه های دیگر ارزیابی شود. در مدل شفافیت مدیر باید به تمامی مباحث حوزه کاری خود تسلط داشته و بر اساس شفافیت جامعه کاری اقدام کند. در این شیوه مدیر اطلاعات لازم را بدست آورده، سیستم خود را طراحی و ارائه می کند و هرکسی مغایرتی در آن دید می تواند اعلام کند. در این سیستم برتری به عامل آموزش و پیشرفت روزانه سیستم کاری نسبت به تکنولوژی روز و رقبا می باشد.

در مدل های غیر شفاف که حالتی غار گونه دارند، فعالیت  های گروه به هیچ عنوان قابل رویت و ارزیابی نیست و در یک سیستم بسته و درونی فعالیت های اقتصادی صورت می گیرد. در هر یک از شیوه های شرح داده شده شیوه مدیریت متفاوت خواهد بود. در این مدل، تمام تصمیمات توسط مدیریت سیستم اعمال می شود و معمولا کسی در مدیریت دیگری دخالتی ندارد و کارها توسط یک مدیر اصلی از قسمتی به قسمت دیگر می رود. به طور کلی در این مدل مدریت بسته اعمال می شود و با تغییر مدیر و یا حذف مدیر ضربه بزرگی به سیستم وارد می شود و جهت جلوگیری از این امر می بایست هرگونه تغییر و تحول در زمان مورد نظر و مناسب انجام پذیرد.