طرح ریزی بیزنس پلن یک بنگاه اقتصادی

در طراحی رویکرد بنگاه های اقتصادی با در نظر گرفتن جامعه مخاطب و در شرایط اقتصادی ناپایدار دو  مدل می توان در نظر گرفت. در مدل اول بنگاه اقتصادی بر اساس آنچه وجود دارد طراحی می شود. بدین معنی که گروه مخاطب و شیوه سرمایه گذاری مشخص است و برنامه ریزی بر مبنای بهبود روش ها و بهینه شدن هزینه ها و سرمایه گذاری صورت می گیرد. در مدل نوع دوم مشاور اقتصادی بر اساس نیاز جامعه، سرمایه مالی و انسانی طرح مورد نظر خود را ارائه می دهد و پیشنهاد فعالیت اقتصادی را در راستای حداکثر سود و حداقل ریسک اعلام می دارد. در این نوع به طور معمول، چنانچه اکثریتی در جامعه موجود باشد به عنوان جامعه مخاطب در نظر گرفته می شود. چنانچه این اکثریت همان اکثریت خاموش جامعه باشند می توان راهکارهای اقتصادی قابل ملاحظه ای از لحاظ سوددهی ارائه کرد.

برای مثال سرمایه گذاری یک مبلغ معین در بازار بورس با بهره گیری از نظرات یک مشاور که به اطلاعات آشکار و پنهان بورس آگاهی دارد، نمونه ای از مدل اول می باشد و یا یک گروه بازرگانی یک کالای مشخص و تولید شده مانند تلفن همراه دارد، در این مورد جامعه مخاطب خود را یافته و فرآیند تبلیغات و فروش، برنامه ریزی و اجرا می شود.

در مدل دوم کالای قابل سرمایه گذاری بر اساس شناخت جامعه مخاطب تولید و عرضه می شود و چنانچه جامعه اکثریت همان شاهدان خاموش باشند برنامه ریزی برای این گروه صورت می پذیرد. همان طور که نقش شاهدان خاموش در بخش های تخصصی مانند حوزه های اجتماعی و سیاسی اهمیت دارد، در ایجاد یک بنگاه اقتصادی نیز بسیار با اهمیت بوده و در طرح ریزی بیزنس پلن یک مجموعه می توان از این گروه و نحوه عملکردشان در حوزه اقتصادی بهره برد و سوددهی بنگاه اقتصادی را در شرایط نامناسب افزایش داد. در این مدل جامعه مخاطب شناسایی شده و بر اساس آن “کارِ تولید کالا یا خدمات” تعریف و برنامه ریزی می شود و این مدل نسبت به نوع اول بسیار دشوارتر است.

 به طور ویژه هنگامی که تعداد شاهدان کنشگر جامعه بسیار کمتر از شاهدان خاموش است می بایست سیستم اقتصادی به گونه ای تعریف شود که شاهدان خاموش را به عنوان مخاطب اصلی خود در نظر گرفته و بر اساس نیاز جامعه درآمدهای اقتصادی خود را داشته باشد. در این حالت عرضه اقتصادی می بایست بر اساس شناخت نسبت به جامعه مخاطب صورت پذیرد. شاهدان خاموش در اقتصاد گروهی هستند که صرفا مصرف کننده هستند، این گروه کنشی نسبت به شرایط نداشته و تنها خواهان دریافت یک کالا و یا خدمات در یک بازه زمانی مشخص هستند. در این حالت کیفیت تولید شده می بایستی بر اساس استاندارها و با حداقل کیفیت به بازار عرضه گردد. این نوع واکنش در حال حاضر به علت مشکلات اقتصادی بین المللی در کلیه بازارها به چشم می خورد. البته باید در نظر داشت که رعایت اصول اقتصادی انجام گیرد و مصرف کننده اطلاعات کالای مصرفی را داشته باشد. در این زمان با توجه به مشکلات اقتصادی مصرف کننده ترجیح می دهد از حداقل استاندارد در کیفیت برخوردار گردد و کلیه هزینه های جانبی مانند بسته بندی حذف شده و حداقل قیمت پرداخت گردد تا بتواند کالای مورد نظر را خود داشته و از آن بهره ببرد.

در این حالت موجودیت کالای تولید شده یا خدمات ارائه شده،  اهمیت دارد و نه کیفیت آن و هدف اصلی وجود کالای تولید شده در سبد خرید گروه مخاطب در جهت پاسخ به تقاضای بازار است.