پروژه ساختمان وزارت بهداشت (عراق – کردستان)

پروژه : پروژه ساختمان وزارت بهداشت

محل پروژه: کردستان عراق

کارفرما:بخش دولتی عراق

تعداد طبقات: –

نوع اسکلت:بتنی

درصد پیشرفت : تحویل قطعی