شهرک سبز1(افغانستان)

کدپروژه:C0179

عنوان پروژه : شهرک سبز 1

محل پروژه: شمال کابل -افغانستان

کارفرما :  موسسه بازسازی افغانستان تحت نظارت سازمان ملل

  سال شروع   1384

مرحله اجرا:تحویل قطعی