آزمایشگاه نفت لاوان

کدپروژه:A0292

عنوان پروژه : آزمایشگاه نفت لاوان

محل پروژه: خلیج فارس – جزیره لاوان

کارفرما:شرکت نفت فلات قاره ایران

آزمایشگاه نفت لاوان
مرحله اجرا:تحویل قطعی