انتخاب همکاران در شرکت آریا نور پویا در مرحله نخست بر اساس پارامترهای برتری شخصیت انسانی  و اجتماعی و در مراحل بعدی بر اساس میزان زبدگی و کار آزمودگی  و همچنین مهارتهای تکنیکی و تخصصی  انجام گرفته و ضمن گذراندن دوره همکاری ، کارگاههای آموزشی و دوره های مختلف آموزش ضمن خدمت در ایران و اروپا برای آنان برگزار میگردد تا بدین ترتیب آخرین تکنولوژیهای روز دنیا را در اختیار گیرند و در همین راستا نیز کلیه نیازهای نرم افزاری و سخت افزاری از داخل و یا خارج از کشور مرتفع میگردد و سیستم ها همواره جهت بهره برداری به روز رسانی میشوند