نظارت عالیه شهر جدید عالیشهر

کدپروژه:-

عنوان پروژه : نظارت عالیه شهر جدید عالیشهر

محل پروژه: بوشهر- شهر جدید عالیشهر

کارفرما:شرکت عمران شهر جدید عالیشهر

نظارت عالیه شهر جدید عالیشهر