چاپخانه کابل (افغانستان)

کدپروژه:-

عنوان پروژه : چاپخانه کابل

محل پروژه: شمال کابل -افغانستان

کارفرما:سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل