پروژه: طراحی ساختمان غسالخانه ماهشهر

کارفرما : شهرداری بندر ماهشهر
محل اجرا : بندر ماهشهر
A0296:کد پروژه