پروژه: احداث دادسرای عمومی و انقلاب خرم آباد

کارفرما : دادگستری کل استان لرستان
محل اجرا : استان لرستان شهرستان خرم آباد
B0195:کد پروژهدادسرای خرم آباد
احداث دادسرای عمومی و انقلاب خرم آباد