مجموعه ورزشی فاز 6 شهر جدید عالیشهر

کدپروژه:A0893

عنوان پروژه : مجموعه ورزشی ناحیه فاز 6

محل پروژه: بوشهر- شهر جدید عالیشهر

کارفرما:شرکت عمران شهر جدید عالیشهر