طرح جامع و تفصیلی و آماده سازی شهرک سبز1(افغانستان)

موقعیت: کشور افغانستان – استان کابل – شهر کابل -دشتهای شمال کابل

کارفرما:

شروع:
کد پروژه :