طرح جامع و تفصیلی سعد آباد(بوشهر)

موقعیت: استان بوشهر – شهرستان دشتستان – شهر سعد آباد

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر
شروع: 1386
کد پروژه :C0686 طرح جامع , C0389 طرح تفصیلی