شهرک والت دیسنی کابل(افغانستان)

کدپروژه:-

عنوان پروژه : شهرک والت دیزنی

محل پروژه: افغانستان- کابل

کارفرما:بخش خصوصی افغانستان