شهرک سبز1(افغانستان)

کدپروژه:C0179

عنوان پروژه : شهرک سبز 1

محل پروژه: شمال کابل -افغانستان

کارفرما:موسسه بازسازی و هماهنگی افغاستان