دانشگاه فنی 2 کرکوک (عراق-کردستان)

پروژه : دانشگاه فنی 2 کرکوک

محل پروژه: کوی استادان جاده کرکوک- کردستان عراق

کارفرما:بخش دولتی عراق

تعداد طبقات: دو طبقه

نوع اسکلت:بتنی