آماده سازی نوار شمالی فاز 2 شهر جدید پردیس (تهران)

کدپروژه:-

عنوان پروژه : آماده سازی نوار شمالی فاز 2 شهر جدید پردیس

محل پروژه: تهران- شهر جدید پردیس

کارفرما:شرکت عمران شهر جدید پردیس