آماده سازی اراضی صنایع و کارگاههای مزاحم شهری (تهران -شهر جدید پرند)

کدپروژه:C0192

عنوان پروژه : آماده سازی اراضی 20 هکتاری صنایع و کارگاههای مزاحم شهری

محل پروژه: تهران- شهر جدید پرند

کارفرما:شرکت عمران شهر جدید پرند