آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک شهرک سبز1(افغانستان)

کدپروژه:C0179

عنوان پروژه : آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک

محل پروژه: شمال کابل -افغانستان

کارفرما:موسسه بازسازی و هماهنگی افغاستان