پروژه 806 واحدی شهر جدید اندیشه

کدپروژه: R0283

عنوان پروژه :804 واحدی تعاونی مسکن بتاجا

محل پروژه: تهران-اندیشه شهریار

کارفرما: بتاجا

درصد پیشرفت :تحویل قطعی