کدپروژه:A0392

عنوان پروژه : ;کریدور تجاری شهرک صنعتی

محل پروژه: تهران- شهر جدید پرند

کارفرما:شرکت عمران شهر جدید پرند

درصد پیشرفت طرح :فاز اول