کدپروژه:A0192

عنوان پروژه : پارک ناحیه و مجتمع تجاری بدنه

محل پروژه: تهران- شهر جدید پرند

کارفرما:شرکت عمران شهر جدید پرند

درصد پیشرفت طرح :فاز اول