پارک ساحلی کوشکنار(هرمزگان)

کدپروژه:A0387

عنوان پروژه : پارک ساحلی کوشکنار

محل پروژه: هرمزگان- شهرکوشکنار

کارفرما:شهرداری کوشکنار

درصد پیشرفت: تحویل قطعی