کدپروژه:-

عنوان پروژه : نمایشگاه کابل

محل پروژه:افغانستان – کابل

کارفرما:بخش خصوصی افغانستان

نمایشگاهکابل
نمایشگاهکابل

درصد پیشرفت پروژه :تحویل قطعی