مسجد محله 9 شهر جدید پرند فاز 5(تهران)

کدپروژه:A0290

عنوان پروژه : مسجد محله 9 فاز5

محل پروژه: تهران- شهر جدید پرند

کارفرما:شرکت عمران شهر جدید پرند

درصد پیشرفت  طرح :تحویل قطعی