کدپروژه:A0489

عنوان پروژه : مسجد محله ای فاز 4

محل پروژه: بوشهر- شهر جدید عالیشهر

کارفرما:شرکت عمران شهر جدید عالیشهر

درصد پیشرفت طرح:تحویل قطعی