کدپروژه:A0190

عنوان پروژه : مسجد محله 17 فاز5

محل پروژه: تهران- شهر جدید پرند

کارفرما:شرکت عمران شهر جدید پرند

درصد پیشرفت طرح :تحویل قطعی