کدپروژه:A0893

عنوان پروژه : مجموعه ورزشی ناحیه فاز 6

محل پروژه: بوشهر- شهر جدید عالیشهر

کارفرما:شرکت عمران شهر جدید عالیشهر

درصد پیشرفت طرح:تحویل طرح