پروژه: مجتمع تجاری اداری شهر جدید عالیشهر

کارفرما : شرکت عمران شهر جدید عالیشهر
محل اجرا : استان بوشهر – شهر جدید عالیشهر
کد پروژه
A0193

درصد پیشرفت