پروژه: طراحی ناحیه صنعتی فاز 6 شهر جدید عالیشهر

کارفرما : شرکت عمران شهر جدید عالیشهر
محل اجرا : استان بوشهر – شهر جدید عالیشهر
کد پروژه
A1193

درصد پیشرفت