طرح جامع و تفصیلی شهر پارسیان(هرمزگان)

کدپروژه:C0285

عنوان پروژه : طرح جامع شهر پارسیان

محل پروژه: هرمزگان -پارسیان

کارفرما:اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان و شهرداری پارسیان

طرح جامع و تفصیلی شهر پارسیان(هرمزگان)
درصد پیشرفت طرح :تحویل قطعی