پروژه: طرح جامع و تفصیلی رودبنه

کارفرما : راه و شهر سازی استان گیلان
محل اجرا : استان گیلان،شهر رودبنه
کد پروژه
C0194
C0190

درصد پیشرفت