پروژه: طرح آماده سازی 56 هکتاری فاز 6 شهر جدید عالیشهر

کارفرما : شرکت عمران شهر جدید عالیشهر
محل اجرا : استان بوشهر – شهر جدید عالیشهر
کد پروژه
C0101

درصد پیشرفت