برنامه عملیات نوسازی ، عمران و اصلاحات شهر (برنامه راهبردی – عملیاتی شهر و شهرداری) نیشابور

کارفرما : شهرداری نیشابور
محل اجرا : استان خراسان رضوی شهر نیشابور
C0196:کد پروژه

درصد پیشرفت: اتمام پروژه