• انتقال پایتخت در افغانستان از طریق شهرکهای انتقال دهنده منطبق بر دیدگاه طالبانیزم در معماری و شهرسازی

  • بررسی نحوه تغییر فاصله نسل ها و تکنولوژی در هویت شهری

  • بررسی هرم مازلو در شهرسازی

  • بررسی تاثیر جنگ در 2022 بر نحوه طراحی و برنامه ریزی شهری