امید نیروی مثبت در زندگی یا منفی

برای روشن شدن این مفهوم امید را اینگونه تعریف می کنیم:

امید انگیزه ما برای حرکت رو به جلو است، البته گاهی اوقات باعث می شود ما به جلو حرکت نکنیم و در یک چرخه معیوب گرفتار شده و درجا بزنیم چنانچه از این چرخه معیوب به موقع و بر اساس نظر متخصصان خارج بشویم می توانیم شروعی جدید و نو داشته باشیم. امید در این دیدگاه نیروی محرکه فرد برای دستیابی به خواسته هایش خواهد بود.

در نقطه مقابل این تعریف دیدگاه دیگری نیز می توان تعریف کرد. بر اساس این دیدگاه امید همواره عاملی منفی بوده و این چرخه معیوب همان امید است. عده­ای بر این باورند که مفهوم امید را در زندگی فراموش کنید زیرا شما را ضعیف و ناتوان می کند. در این دیدگاه تصمیمات بر اساس امید به نیروهای درونی یا ماورایی نخواهد بود. از نظر این دیدگاه مفهومی به نام امید باعث گمراهی انسان شده و او را از حرکت و هدف اش دور خواهد کرد. بر اساس این دیدگاه با در نظر گرفتن احتمالات در موفقیت یک امر، اگر انسان فکر می کند می تواند کاری انجام دهد، صرفا آن را انجام دهد.

هر یک از این دو دیدگاه می تواند انتخاب انسان ها برای شیوه زندگی و انتخاب باشد. مهم این است که در مباحثه های اجتماعی دیدگاه های مختلف در نظر گرفته شود و به آن ها فکر کنیم.